Słownik pojęć:


 

Specjalnie dla Państwa zamieściliśmy poniżej, krótkie definicje podstawowych pojęć, tak aby łatwiej było Państwu prowadzić z nami rozmowę. Mamy nadzieję, że zamieszczone definicje pomogą nam nawiązać współpracę.

 • BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE- jedną z głównych zasad polskiego prawa cywilnego, jest to, że przejście określonych korzyści majątkowych musi mieć podstawę prawną. Dlatego też ten, kto uzyskał korzyść majątkową bez podstawy prawnej kosztem drugiej osoby obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe do zwrotu jej wartości.
 • CESJA- inaczej przelew wierzytelności. Poprzedni wierzyciel nazywany jest cedentem, a nabywca, czyli nowy wierzyciel jest cesjonariuszem. Cedent i cesjonariusz zawierają umowę, która co do zasady nie wymaga zgody dłużnika, na mocy której nowy nabywca (cesjonariusz) nabywa od poprzedniego wierzyciela (cedenta) przysługującą mu wierzytelność w stosunku do dłużnika wraz z innymi przysługującymi mu prawami, w tym odsetkami.
 • DŁUG- czyli, obowiązki dłużnika w stosunku do wierzyciela.
 • DŁUŻNIK- to podmiot zobowiązany w stosunku zobowiązaniowym.
 • EGZEKUCJA SĄDOWA- przymusowe wykonanie orzeczenia sądu wobec dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego.
 • KLAUZULA WYKONALNOŚCI- szczególny akt, którym sąd potwierdza, że dany dokument jest tytułem egzekucyjnym (wykonawczym)- czyli inaczej mówiąc jest to zezwolenie sądu na przeprowadzenie egzekucji. Klauzula wykonalności nakłada na wszystkie osoby i urzędy obowiązek podporządkowania się treści zawartej w tytule egzekucyjnym.
 • KOMORNIK- czyli funkcjonariusz publiczny, prowadzący swoją kancelarię przy Sądach Rejonowych, uprawniony do dochodzenia roszczeń cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. 
 • NAKAZ ZAPŁATY- rodzaj orzeczenia sądowego, wydawany jest na posiedzeniu niejawnym, na podstawie złożonego pozwu oraz stosownych dokumentów.
 • ODSETKI- to świadczenie o charakterze akcesoryjnym, ubocznym w stosunku do świadczenia głównego. Rodzaj wynagrodzenia za korzystanie ze świadczenia głównego, jego wartość jest obliczana według czasu korzystania ze świadczenia głównego oraz według stopy procentowej. Jeżeli wysokość odsetek nie została określona, wierzyciel może naliczyć odsetki ustawowe.
 • ODSETKI USTAWOWE- odsetki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, obecnie wynoszą one 13% w skali rocznej.
 • OPÓŹNIENIE- czyli niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia przez dłużnika, w wyniku okoliczności za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Wierzyciel może domagać się spełnienia świadczenia przez dłużnika, po upływie jego terminu. Należy jednak pamiętać, że wierzycielowi przysługuje prawo domagania się odsetek za czas opóźnienia, bez względu na to czy poniósł jakąkolwiek szkodę z tego tytułu.
 • POKWITOWANIE- zgodnie z art. 462 k.c. dłużnik, który spełnił świadczenie, może domagać się od wierzyciela stosownego pokwitowania. Dłużnik może żądać wystawienia takiego pokwitowania także w formie szczególnej, należy jednak pamiętać, że co do zasady, to dłużnik ponosi koszty sporządzenia takiego pokwitowania.
 • PORĘCZENIE- umowa cywilnoprawna na mocy której, poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika w przypadku gdyby dłużnik tego świadczenie nie wykonał. Odpowiedzialność poręczyciela ma charakter równorzędny, co jest konsekwencją tego, że poręczyciel jest traktowany jak dłużnik solidarny.
 • POZEW- czyli inaczej rodzaj pisma procesowego, które zawiera określone żądanie podmiotu składającego pismo (powoda) przeciwko innej osobie (czyli pozwanemu) poparte stosownym uzasadnieniem.
 • SOLIDARNOSĆ DŁUŻNIKÓW- zwana jest inaczej solidarnością bierna. Polega ona na tym, że kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może domagać się całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników zwalnia pozostałych, ale aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.
 • SOLIDARNOŚĆ WIERZYCIELI- ta solidarność jest inaczej nazywana solidarnością czynną. Polega o na  tym, że kilku wierzycieli może być uprawnionych w taki sposób, że dłużnik może świadczenie spełnić do rąk jednego z nich, a w wyniku zaspokojenia któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich.
 • ŚWIADCZENIE- zgodne z treścią zobowiązania zachowanie się dłużnika, w celu zaspokojenia wierzyciela. Może polegać na działaniu lub zaniechaniu.
 • TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA-  świadczenie powinno być spełnione e terminie określonym w umowie. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, co zdarza się stosunkowo często, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela.
 • TYTUŁ WYKONAWCZY- to rodzaj dokumentu urzędowego, który potwierdza, że istnieje określony obowiązek dłużnika. Tytuł wykonawczy określa również zakres roszczenia wierzyciela, którym to wierzyciel może zwrócić się do komornika w celu wszczęcia egzekucji.
 • UGODA- rodzaj umowy opartej na porozumieniu stron, która ma na celu modyfikację określonego stosunku prawnego.
 • WEKSEL- papier wartościowy, za pomocą którego jego wystawca zobowiązuje się zapłacić bezwarunkowo określoną sumę pieniężną  na rzecz odbiorcy weksla.
 • WIERZYCIEL- podmiot uprawniony w stosunku cywilnoprawnym jakim jest zobowiązanie.
 • WIERZYTELNOŚĆ- rodzaj prawa podmiotowego względnego, uprawnienie jakie przysługuje wierzycielowi w stosunku do dłużnika.
 • WINDYKATOR- pełnomocnik wierzyciela, osoba pracująca na jego zlecenie, mająca na celu odzyskanie należności. Windykator ma za zadanie ustalić wszystkie niezbędne informacje o dłużniku, jednym z  podstawowych  celów jego działalności są negocjacje.
 • ZOBOWIĄZANIE- polega na tym, że podmiot uprawniony, czyli wierzyciel może żądać od dłużnika określonego świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. 
 • ZWŁOKA DŁUŻNIKA- czyli niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia w wyniku okoliczności za które dłużnik odpowiedzialność ponosi. Tak jak przy opóźnieniu wierzyciel oczywiście może domagać się spełnienia świadczenia, naliczać odsetki, jak również domagać się naprawienia szkody która wynikła z powodu zwłoki dłużnika.
 • ZWOLNIENIE Z DŁUGU- to mimo nazwy, rodzaj umowy między wierzycielem a dłużnikiem. Oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu dłużnika, wymaga jego zgody. Warto pamiętać, że zawarcie tego rodzaju umowy może nastąpić odpłatnie.