Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane dalej: „Rozporządzeniem”), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r., niniejszym informuję, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez DUNAJ-Finanase sp. z o.o na następujących zasadach:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest DUNAJ – Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa,
2. Państwa dane osobowe pozyskano od poprzedniego administratora danych na podstawie umowy cesji wierzytelności oraz źródeł publicznie dostępnych,
3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w DUNAJ – Finanse sp. z o.o. jest możliwy pod adresem e-mail: iod@dunajfinanse.pl lub na adres: DUNAJ – Finanse sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa,
4. dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia, w oparciu o tzw. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest dochodzenie należności (długów) i obrona praw, w postępowaniach polubownych, sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych,
5. DUNAJ – Finanse sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe umożliwiające zidentyfikowanie osoby takie jak np.: imiona, nazwiska, numery identyfikacyjne takie jak np.: PESEL/NIP/REGON, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania, pobytu, korespondencyjny, numery dokumentów tożsamości i dane kontaktowe takie jak np.: numery telefonów, adresy mailowe, a także w zakresie podstawy prawnej zadłużenia zawartych w umowie będącej podstawą roszczenia, związanych z tym procedur oraz informacji dotyczących sytuacji osobistej, majątkowej i finansowej niezbędnych do dochodzenia spłaty należności i na potrzeby prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
6. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające upoważnione przez administratora danych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych oraz instytucje i organy publiczne prowadzące postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, dostawcy usług umożliwiających funkcjonowanie administratora, np.: dostawcy usług prawnych, podatkowych, doradczych, teleinformatycznych, pocztowych i kurierskich, biura informacji gospodarczych, jak również osoby upoważnione przez Panią/Pana,
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia należności (długu), w tym w szczególności jej zapłaty, a także będą przechowywane w zakresie niezbędnym do realizacji przez administratora obowiązków ustawowych w zakresie przepisów rachunkowych, podatkowych i prawnych (cywilnych i administracyjnych) nie dłużej jednak niż 10 lat od wygaśnięcia należności (długu), w szczególności poprzez jego całkowitą spłatę,
8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w tym celu należy złożyć pisemny wniosek na adres siedziby administratora,
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie niezgodnego z Rozporządzeniem przetwarzania danych osobowych.